\

Thống Kê Tần Suất Đầu Đuôi

Số:
Từ
đến
Delta: ngày

Tìm chu kỳ của tần suất của Lô tô để chọn thời điểm theo.

Hình dưới đây cho ví dụ soi cặp số 01. Ta thấy đến ngày 28/3 thì tổng số lần về trong khoảng Delta = 20 ngày là 10 lần. Như vậy nếu ta chơi liên tục cặp số này từ trước đó 20 ngày (tức là ngày 9/3) thì sẽ thắng (tỷ lệ 10/20).

huong dan tan suat